Norge står overfor et energiunderskudd allerede i 2026, og etablering av ny, fornybar energi må være en høyt prioritert oppgave i årene som kommer. Vindkraft på land er blant svarene på hvor kraften skal komme fra i framtiden. Den regulerbare vannkraften vil være landets viktigste energikilde også framover, men for å sikre kapasitet og effekt må andre energikilder utnyttes parallelt med vannkraften. Når vi i tillegg vet at det er planlagt relativt lite kraftutbygging er det positivt at departementet ønsker å gjøre tiltak for å effektivisere plan- og konsesjonsprosessene.

I høringsnotatet beskrives forslaget om at konsesjonsprosessen ikke settes i gang før overordnet områdeplan er vedtatt med kommunen som planmyndighet. I utgangspunktet er Kraftfylka positive til endringen, men to temaer krever etter vårt syn nærmere avklaringer. For det første er det, slik vi ser det, ikke tilstrekkelig beskrevet hva som faktisk skal avklares i områdeplanen, ut over at den skal være overordnet. Dersom intensjonen i høringsnotatet kun er at kommunen skal sette av et gitt område, for deretter i praksis å overlate resten av planleggingen til konsesjonsmyndigheten, vil den faktiske medvirkningen være svært begrenset. Det åpner for to risikoer; at kommunene velger ikke å vedta områdeplan og dermed stanse potensielt gode prosjekter allerede i oppstartsfasen, og/eller at konfliktnivået knyttet til nye vindkraftprosjekter forblir unødvendig høyt. Kraftfylka vil derfor be departementet presisere hva som skal avklares i områdereguleringen, og utdype hva som legges i begrepet «overordnet». For det andre oppfordrer Kraftfylka departementet til å ivareta det regionale perspektivet ved nye utbygginger bedre enn det som er foreslått i høringsnotatet. De negative egenskapene ved vindkraft stopper ikke ved kommunegrensen. Vi foreslår derfor at det i tillegg til regional planstrategi, som omtales i høringsnotatet, etableres et regionalt forum som ivaretar interessene ut over vertskommunene, et regionalt kraftforum. Det vil kunne fungere som et regionalt samarbeidsforum der berørte kommuner, fylker, energiselskaper og statlige myndigheter. I et slikt «Kraftforum» vil fylkeskommunene kunne ha en sekretariatsfunksjon og koordinere interesser fra berørte kommuner, lokalsamfunn og statlige regionale aktører.