Oppsummering av Kraftfylkas innspill: 

Kraftfylka støtter ambisjonen om en raskere og mer hensiktsmessig nettutviklingsprosess, og at man følger opp strømnettutvalget med konkrete forskriftsendringer for å oppnå dette 

Selv om fleksibilitet er bra, advarer vi mot å gjøre det helt opp til hver enkelt nettutreder å avgjøre hvordan involvering av fylker og kommuner skal skje. Man risikerer at det blir ulik praksis i de ulike regionene, og at den faktiske involveringen og påvirkningen i hvert enkelt prosjekt kan bli noe vilkårlig  

Kraftfylka foreslår at det opprettes regionale kraftforum som arenaer for involvering og informasjon rundt nettutviklingsprosesser, eventuelt at regionalt planforum kan utvides til også å omfatte nettutbyggingsspørsmål 

I den videre utviklingen av PlanNett bør kommunale og regionale planer også legges inn så PlanNett kan brukes også som verktøy for å koordinere energiutredningsprosessen med regionale og kommunale planprosesser 

Vi støtter at man forskriftsfester nettutredningsprosessen i de tre fasene som foreslås; Prognose og områdestudie, konseptvalgsutredning og tiltak  

Vi er positive til å endre forskriften slik at dagens energiutredninger endres gjennom at anleggskonsesjonærene melder inn prognoser, områdestudier og konseptvalgsutredninger i PlanNett. Vi tror det vil kunne bli et nyttig verktøy for å effektivisere den videre nettutbyggingen, samt gi de ulike aktørene tilgang på informasjon på en effektiv måte 

 

Kraftfylkas innspill pr. kapittel 

2.3 

Vi støtter at det gjøres obligatorisk å levere informasjon om nettutredninger i PlanNett, og at det legges opp til en standardisert nettutviklingsprosess med kontinuerlig informasjonsutveksling mellom aktørene.  

2.4.1-2.4.2  

Vi støtter at man forskriftsfester nettutviklingsprosessen, og deler den inn i de tre fasene 1) prognose og områdestudier, 2) konseptvalgutredninger og 3) tiltak, da denne forskriftsendringen er i tråd med den faktiske prosessen.  

Vi støtter at de regionale kraftsystemmøtene erstattes, da erfaringen med disse er at involveringen av regionale myndigheter på dette stadiet ikke sikrer reell medvirkning. Vi mener det er positivt at det legges opp til løpende involvering av relevante aktører gjennom de ulike fasene i nettutviklingsprosessene, forutsatt at det sikrer reell medbestemmelse. Vi kommer tilbake til dette under kapittel 4.  

2.4.3 

Vi støtter at de ulike anleggskonsesjonærene utfører og melder inn prognoser, områdestudier og konseptvalgutredninger i PlanNett. Vi støtter også at betegnelsen nettutreder for anleggskonsesjonærene i denne sammenheng, og at de utfører nettutredninger.   

Begrepsendringen fra utredningsansvarlig til nettutviklingskoordinator er hensiktsmessig i våre øyne, da konsesjonær står for selve utredningen. 

2.4.5 

Vi støtter ønsket om mulighet for en mer fleksibel forskrift som gjør det mulig for nettselskapene å tilpasse prosessene i tråd med deres faglige skjønn. Imidlertid er dette hensynet balanseres mot behovet for forutsigbarhet og involvering. Derfor er det viktig at fleksibiliteten ikke blir så stor at man i praksis vil få helt ulike grader av involvering og medbestemmelse i de ulike nettområdene.  

3.2.1.5  

Tilknytningshenvendelser er, som NVE skriver, en åpenbar kilde til effektprognoser. Samtidig vil vi understreke behovet for løpende dialog med regionale og kommunale myndigheter. De vil kunne avdekke ennå ikke omsøkte tilknytningsplaner som kan bidra til å gi mer nøyaktige effektprognoser. Etter regionreformen har fylkene fått et tydeligere mandat som nærings- og samfunnsutvikler, og de regionale utviklingsplanene må bidra til mer reelle effektprognoser.  

Virkemidler som gjør det attraktivt for netteiere å bygge ut kapasiteten før det inngås avtaler om tilknytning bør vurderes for å unngå at aktører som vil knytte seg til nettet må vente på ledig kapasitet. 

4.1.1 

Vi støtter NVEs vurderinger rundt overgangen til at den enkelte anleggskonsesjonær melder inn i PlanNett, og at det i seg selv vil tilgjengeliggjør informasjon på en enkel og tilgjengelig måte, men at det likevel er behov for nettutviklingskoordinatorer.   

4.1.2 

NVE ber om innspill på kooridineringsområder. Vi støtter at dagens utredningsansvarlige utpekes som nettutviklingskoordinatorer og at dagens områdeinndeling i hovedsak videreføres, og at den største anleggskonsesjonæren i regionalnettet tar rollen som nettutviklingskoordinator.  

4.2 - 4.4 

Vi støtter NVE når de skriver at konfliktpotensialet i saker reduseres gjennom god dialog og involvering av regionale og lokale myndigheter tidlig i nettplanleggingen. Særlig gjelder det å avklare mulige konflikter med viktige nasjonale eller regionale interesser. Her vil, som det påpekes, fylkeskommunene kunne sitte på viktig informasjon som kan ha betydning for nettplanleggingen.  

NVE ønsker å gjøre forskriften mer fleksibel og vil overlate vurderinger om involvering av fylkeskommuner og kommuner til nettutrederne. Vi frykter at man ved å innføre for stor grad av fleksibilitet gjør involveringen av regionale og lokale myndigheter mer vilkårlig enn det som er ønskelig.  

Sammenhengen er sterk mellom næringsutvikling, klimapolitikk og utviklingen av strømnettet. Som NVE påpeker i høringsnotatet har fylkeskommunen viktige oppgaver innenfor næringsutvikling, samferdsel, klima og miljø, og har ansvar for en helhetlig og bærekraftig utvikling av regionen. De regionale planene har betydning for framtidig behov for nettkapasitet, og måten dette bygges ut på. Vi er derfor glade for at regionale og lokale myndigheter nevnes eksplisitt i forskriften som aktører som må involveres, men vil likevel understreke at er det svært viktig at det legges til rette for reell medvirkning i prosjektene. Vi frykter at involveringen og faktisk påvirkning på prosjektene ikke er godt nok varetatt slik forslaget til forskrift er utformet i høringsnotatet. Vi etterlyser fastsatte arenaer for medvirkning, som regionale kraft/energiforum. Det vil gjøre utbyggingsprosjektene mer enhetlige over hele landet.  

Vi mener at behovet for økt fleksibilitet kan ivaretas innenfor rammen av regionale kraftforum. Kraftfylka har ved tidligere anledninger spilt inn behovet for opprettelsen av regionale kraftforum der netteiere, berørte fylkeskommuner, kommuner, statsforvalter, kraft- og nettselskap og andre interessenter har en arena for å diskutere regionale planer som er relevante for nettkapasiteten i området, produksjons- og nettkapasitet, planer for utbygging osv. Det ville kunne være en relevant møteplass å opprette som verktøy for samhandling og involvering innenfor rammen av den nye forskriftens ønske om fleksibilitet. 

Vi støtter at veilederen skal gi gode eksempler på hvordan involvering av andre aktører kan gjøres på en så hensiktsmessig måte som mulig. Rogaland Kraftforum er vedtatt etablert med oppstart enten sent 2023 eller tidlig 2024. Erfaringene derfra kan brukes i det videre arbeidet med å styrke samarbeidet og den reelle medvirkningen i nettutviklingsprosjektene. En alternativ arena for slik samhandling er de regionale planforaene som allerede eksisterer. Det vil kunne ivareta ønsket om en sterkere kobling mellom utbyggingsplaner for nett og regionale planer. 

Eksempelet som trekkes frem i høringsnotatet, der Statnett har gode erfaringer med dialogmøtene mellom Statnett i samarbeid med regionale nettselskap, viser at det er positivt med dialog underveis i prosessen. Flere av Kraftfylkas medlemmer viser til at involveringen slik den er beskrevet i dagens forskrift er av mer rituell karakter, og at fylkene får presentert en ferdig løsning snarere enn å delta i utformingen og bidra til at prosessen er i overenstemmelse med regionale ønsker og behov. Derfor er vi glade for at NVE selv understreker behovet for tidlig involvering av fylkeskommunene i nettutviklingsprosessen.  

Videre støtter vi ønsket om at framtidige krav og føringer til involvering i nettselskapenes utredningsprosesser bør bidra til bedre koordinering mellom nettutviklingen og regionale og lokale planer. Vi håper lokale og regionale planer kan inngå i PlanNett for å bidra til en bedre koordinering mellom nettutvikling og regionale planer innenfor areal, energi, miljø/klima mv.  

Vi takker for muligheten til å avgi høringsinnspill og ser frem til å bidra i det videre arbeidet med ny forskrift for energiutredninger.  

Med vennlig hilsen 
Olav Hallset,  
daglig leder i Kraftfylka