Statssekretær Tony Tiller fra Olje- og energidepartementet ga seerne fra fylkeskommuner over hele landet et innblikk i stortingsmeldingens innhold og vurderinger. I tillegg hadde vi interessant kommentarrunde og paneldiskusjon med stortingspolitikerne Ruth Grung (Ap), Ole André Myhrvold (Sp), Lars Haltbrekken (SV) og Terje Halleland (FrP). 

Regjeringen ønsker å legge til rette for verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser i Norge, elektrifisering som skal gjøre Norge grønnere og bedre, etablering av nye lønnsomme næringer og videreutvikling av en framtidsrettet olje- og gassnæring innenfor rammene av klimamålene. Meldingen ser helhetlig på disse spørsmålene, og det settes ned en del arbeidsgrupper og utvalg som skal se på konkrete løsninger framover. Det er endel usikkerhet rundt behandlingen av meldingen, siden den ble framlagt for sent til at utgående storting fikk behandlet den. Opposisjonspartiene er interessert i å behandle flere elementer, men i hvilken form er fortsatt uklart. Spørsmål knyttet til tidsramme for havvind, kraft fra land til plattformer og prioritering av forbruk var blant viktige spørsmål som ble diskutert i webinaret og som får videre behandling framover. 

Vi fikk også presentert en rapport laget av Vista Analyse på oppdrag fra Kraftfylka om fylkeskommunenes virkemidler til verdiskaping fra energiressurser. Her kommer det fram at en styrking av regionale næringsfond vil være viktig. Samtidig er flere i fylkeskommunenene utilfredse med Enovas regionale dimensjon, slik at dette må vurderes videre. Kraftfylka vil jobbe videre for å få med den regionale dimensjonen i behandlingen av stortingsmeldingen.