Regjeringen lanserte “Kraft- og industriløftet for Finnmark” i fjor høst. Der ble NVE bedt om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark. Det ble meldt inn mer enn ti ganger så mange prosjekter som NVE mente det var plass til i nettet. Av 26 innmeldte prosjeter tas 12 nå med videre i konsesjonsbehandlingen. 

– Av de 26 meldingene som kom inn, tar vi nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. Selv om vi nå mer enn halverer lista, er dette er fortsatt langt flere prosjekter enn det er realistisk å gi konsesjon til. Denne første silingen av prosjekter er gjort for å redusere belastningen på alle parter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

11 vindkraftprosjekter går videre til første høringsrunde, i tillegg til en oppgradering av Alta kraftverk. 

Prosjektene er vurdert og gjennomgått av NVE med utgangspunkt i følgende kriterier: 

  • Kommunen vil sette i gang prosessen med områderegulering
  • Samsvar med Finnmark fylkeskommunes regionale plan for vindkraft
  • Dokumentasjon på medvirkning fra reindrift – i tråd med stortingsmelding om vindkraft på land
  • Annet tilgjengelig kunnskapsgrunnlag: Forsvarsinteresser, innpass i kraftsystemet, kunnskapsgrunnlaget bak nasjonal ramme for vindkraft, verneplan for vassdrag, vurderinger gjort i tidligere konsesjonsvedtak i samme eller tilstøtende områder

Etter høringen vil NVE utarbeide et utredningsprogram, som beskriver hvilke temaer som skal utredes for hvert enkelt prosjekt. NVE legger opp til at disse programmene vil være klare tidlig neste år, slik at alle utredninger kan utføres i løpet av 2025. De faktiske konsesjonssøknadene kan først utarbeides når dette arbeidet er ferdig. 

Prosjekter som er med videre i konsesjonsprosessen

Dropper Davvi

St1 meldte inn Davvi-prosjektet til NVE i 2017. Da hadde det vært jobbet med prosjektet i syv år, i et område som var valgt ut etter samtaler med reindriften. Davvi er det prosjektet som har kommet lengst, og det eneste som har sendt inn en ferdig konsesjonssøknad.

Vindkraftprosjektet befinner seg i Lebesby, hvor det er meldt inn hele 9 prosjekter. Kommunestyret i Lebesby valgte å ikke skrote noen prosjekter, men å gå videre med alle 9. Men de delte inn prosjektene i tre forskejllige prioriteringsgrupper, hvor Davvi, Laksefjorden og Kjøllefjord var i prioriteringsgruppe 1.

NVE har likevel valgt ikke å gå videre med Davvi.