Les mer på Regjeringen.no:

Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon.

Konkrete forslag er:  

- Regjeringen vil gjennom dagens virkemidler, fortsette å støtte den nødvendige teknologiutviklingen. Myndighetene vil følge med på utviklingen og justere virkemidlene dersom det er behov for det.

- Regjeringen vil i forbindelse med Klimaplanen for 2030 vurdere virkemiddel for å fremme utvikling og bruk av hydrogen i Norge. 

- Regjeringen vil fortsette å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogenteknologier gjennom relevante programmer, med fokus på prosjekter av  høy vitenskapelig kvalitet og potensial for næringsutvikling.

- Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. CO2-håndtering er en forutsetning for å produsere ren hydrogen fra naturgass.

- Regjeringen vil kartlegge alle fergesamband, hurtigbåtsamband og annen maritim rutetrafikk for å synliggjøre hvilke nullutslippsteknologier som kan egne seg. Dette for at myndigheter og private aktører skal få bedre oversikt over hvor det kan være aktuelt med bruk av lav- og nullutslippsteknologier i maritim sektor, inkludert bruk av hydrogen

- Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.

- Regjeringen vil fortsette arbeidet med å utvikle regelverk og standarder nasjonalt og internasjonalt for bruk av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger innenfor nye bruksområder, og i takt med teknologi- og markedsutviklingen.

- Regjeringen vil sørge for at Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har god kapasitet og kompetanse for nye løsninger innenfor grønn skipsfart, herunder utvikling av regelverk for bruk av hydrogen i maritime næringer.

- Regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen for omstilling til lavutslippssamfunnet, jf langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (2019-2028). Regjeringen vil også prioritere utvikling av teknologi og løsninger for det grønne skiftet.

- Regjeringen vil fortsette å legge til rette for deltakelse i relevante internasjonale fora som bidrar til å fremme og etablere bærekraftige teknologier og markeder for hydrogen som lavutslippsløsning.