Høringen til Skatteetaten har frist til 3. august. 

Les vårt svar her

Kraftfylkas primære standpunkt er at vi ønsker en kombinasjon av en naturressursskatt med en avgift basert på kraftproduksjon. Dette er i tråd med ønskene til en samlet kommunesektor og kraftbransje. dette vil sikre større grad av teknologinøytralitet og være et større spleiselag mellom staten og kraftprodusentene. 

Slik forslaget nå foreligger mener vi:

  • Det er nødvendig med en lokal kompensasjon for naturinngrepene. Dette vil gi incentiver til mer kraftproduksjon, i tråd med ordningene innen vannkraft.
  • En effektbasert avgift har ulemper for eldre kraftverk med lav lønnsomhet, fordi de har mindre produksjon per MW installert effekt enn nyere kraftverk
  • En produksjonsavgift basert på faktisk produksjon har negative konsekvenser for kommunene, da de er avhengige av forutsigbare inntekter.
  • En produksjonsavgift basert på et snitt av produksjonen over flere år er en god løsning, som ivaretar hensynet til lønnsomhet til eldre kraftverk, og samtidig sikrer en forutsigbarhet for kommuner. Det vil også kunne gjøre at avgiften kan settes noe høyere, siden lønnsomheten i form av produksjonen i kraftverket er bedre ivaretatt.