I juni 2022 leverte strømnettutvalget NOU 2022: 6 Nett i tide der de presenterte sine vurderinger knyttet til følgende temaer:

  1. Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg
  2. Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
  3. Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Kraftfylkas viktigste budskap til utredningen

  • Kraftfylka mener at det må komme på plass en mer formalisert dialog mellom de fylkeskommunale og statlige aktørene på regionalt nivå, sammen med energiselskaper og kommuner. Kraftfylka foreslår derfor at det etableres et regionalt samarbeidsorgan for kraftforsyningen i hvert fylke som kan følge konsesjonsprosessene for energisaker, etter mønster fra regionalt planforum.  I et slikt «Kraftforum» vil fylkeskommunene ha en sekretariatsfunksjon og koordinere interesser fra berørte kommuner og statlige regionale aktører.

Fordelene med et slikt organ vil være å:

  • sikre systematisk informasjonsutveksling slik at alle aktører og interessenter får lik informasjon til samme tid,
  • se og vurdere alle aktuelle konsesjonssøknader i regionen samlet og i et overordnet perspektiv,
  • se konsesjonssøknadene i sammenheng med vedtatte planer på regionalt og kommunalt nivå,
  • bidra til koordinering av kommunale og regionale interesser inn i konsesjonsbehandlingen,åpne for diskusjoner og prosesser mellom ulike aktører, og gi mulighet til å drøfte forslagene, stille spørsmål og be om avklaringer i forkant av høringsuttalelser
  • styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler