Kraftfylka representerer fylker med kraftproduksjon fra Finnmark i nord til Agder i sør. Vi er opptatt av at fylkene skal ha nok kraft og nett til å fylle sin rolle som samfunnsutvikler.  

Solide økonomiske incentiver står sentralt om lokalsamfunn skal avse areal og naturverdier til fornybar energiproduksjon. Kraftinntekter bidrar også til å finansiere kommunesektoren som beskrevet i proposisjonen. 

Naturressursskatten inngår i kommunesektorens inntektsutjevningssystem. Den reelle verdien av denne skatten nesten imidlertid nesten borte fordi den har stått uendret siden den ble innført i 1997: Kommunene får 1,1 øre/kwh, mens fylkene får 0,2 øre/kwh (basert på en andel av gjennomsnittlig årsproduksjon av stor vannkraft over de siste 7 år). 

Når denne skatten ikke er prisjustert på 27 år sier det seg selv at verdien av skatten er nesten borte. Derfor må den prisjusteres så den igjen får verdien den hadde ved innføring. 

Til forskjell fra andre næringsbeskatninger er ikke naturressursskatten investeringshemmende fordi den gir fradrag i selskapsskatten. Den inngår i tillegg i inntektsutjevningssystemet og gjør at kommunesektoren som sådan får direkte inntekter fra kraftproduksjon.

Det har rent mye vann under bruer og gjennom kraftverk siden 1997. Energimiksen er i endring. Framover er det ikke bare stor vannkraft som skal sørge for lys i husan. Vindkraft og bakkemontert solkraft er på full fart inn i norske kommuner og fylker som tidligere ikke har hatt anledning til å produsere egen energi. Da må skattesystemet henge med. Vi mener derfor at også andre produsenter enn kun stor vannkraft må svare naturressursskatt, i tråd med utviklingen i energimarkedene. Dette gjelder for eksempel vindkraft på land og bakkemontert solkraft- 

I tillegg til at det er et selvstendig poeng at skattesystemet for de ulike energikildene er så likt som mulig, er Kraftfylka bekymret for at man undervurderer konfliktpotensialet i bakkemontert solkraft. Også dette er en arealkrevende form for kraftproduksjon, og skal man unngå en gjentakelse av arealkonfliktene rundt vindkraft bør, man allerede nå sette opp et skattesystem som belønner lokalsamfunnene for å stille områder til rådighet. Da er en justert naturressursskatt et hensiktsmessig verktøy.