Det er viktig å lage gode, konkrete regionale planer for å sikre en fortsatt positiv kraftbalanse. Selv om vannkraft vil være bærebjelken i den norske kraftforsyningen også i framtiden, må det parallelt utvikles planer for å ta i bruk andre energikilder der det er hensiktsmessig. Vestland fylkeskommune har på bakgrunn av et solid kunnskapsgrunnlag utarbeidet en god plan for hvordan energiproduksjonen kan utvikles de neste 12 årene.

Løsningen for å unngå kraftunderskudd, samtidig som Norge og resten av verden vrir produksjonen og forbruket av kraft i fornybar retning er å tenke globalt, men handle regionalt. Regionenes kraft- og nettutbygging må skje i samarbeid mellom de ulike kommunene og lokalsamfunnene der produksjonen skal foregå. I dette arbeidet spiller fylkene en nøkkelrolle gjennom å kunne være en koordinerende og utviklende aktør for den regionale kraftutviklingen. Fylkene kjenner områdets behov og kraftpotensial og kan samordne planene og aktivitetene i regionen.  

I høringsnotatet er det skissert svært ambisiøse måltall for etablering av ny energi, hele 30,5 TWh fossilt brennstoff er planlagt erstattet. Sammenlignet med Energikommisjonens rapport som ble lagt fram første februar er tallet svært offensivt. Dersom planen vedtas sender Vestland fylke et kraftig politisk signal om utviklingen i fylket framover, og planen vil måtte være førende også for andre deler av politikkutviklingen i regionen dersom man skal ha håp om å nå måltallene.

Kraftfylka mener derfor planen må være premissgivende for fylkets og de berørte kommunenes øvrige aktiviteter og planlegging. For eksempel må planer for klimaforbedring, næringsutvikling og arealdisponeringer ses i sammenhengen med planlagt kraftutbygging. Av den grunn må også fylkets kommuner delta i prosessen og forplikte seg så langt det er mulig i å nå målene som vedtas. Kraft- og nettutbygging fører ofte til interessemotsetninger, ikke minst på grunn av utbyggingens arealbeslag og båndlegging av naturverdier. Det gjør det ekstra viktig at planen er godt forankret i regionen og kommunene, og at den er førende også for andre deler av fylkenes og kommunenes aktiviteter.

For at planer som dette skal forbli førende for politikken som vedtas i planperioden er det viktig at det vedtas forpliktende retningslinjer sammen med planen. På den ene siden bør ikke retningslinjene formuleres så forpliktende at de ikke kan ta opp i seg teknologisk utvikling og endrede behov underveis, men på den andre siden må de heller ikke formuleres så «rundt» at de lett kan omgås i den faktiske politikkutviklingen.

Økt kraftproduksjon krever parallell nettutbygging. Kraftfylka støtter derfor handlingsplanens delmål 6 med underliggende strategiske grep og tiltak. Planen som sådan bør presenteres for nettselskaper og -myndigheter for å legge til rette for at nettkapasiteten speiler ny produksjon.

Les mer om planene i Vestland fylke her: https://www.vestlandfylke.no/politikk/hoyringar/hoyring-regional-plan-for-fornybar-energi2/