Oppsummert mener Kraftfylka at

  • Kraftfylka etterlyser en tydelig retning for veien videre. Den veien bør ta utgangspunkt i en plan for utvidelse av den regulerbare vannkraften, en kraftig utbygging av vindkraft til havs og etablering av et helhetlig forvaltnings- og skattesystem knyttet til solkraftverk.
  • Vertsfylker og vertskommuner er nøkkelen til videre utbygging og må sikres medvirkning i prosessene og en større andel av skatteinntektene fra kraftproduksjonen. En andel av grunnrenteskatten, samt prisjustert naturressursskatt direkte til vertsfylker og -kommuner vil være kraftfulle tiltak.
  • Slik Kraftfylka ser at det er særlig tre retninger i det videre arbeidet som vil kunne sørge for mye ny kraft relativt raskt: 1) Utvide og oppgradere eksisterende vannkraftproduksjon, 2) fortsette arbeidet med å etablere vindkraft på land, samt havvind i mye større omfang enn det som er utlyst til nå, samt 3) legge til rette for solkraft i stor skala. De tre tiltakene må ledsages av utvidet nettkapasitet for å sikre tilgang til energien og best mulig energiflyt også mellom prisområder
  • En helhetlig gjennomgang av skattesystemet for kraftsektoren vil kunne gi svar på hvordan investeringene i kraft og nett kan økes. Selv om det så sent som i 2019 ble levert rapport fra det såkalte kraftskatteutvalget, har store endringer blitt innført, og de samfunnsmessige behovene for skattemessige incentiver for nyinvesteringer har økt.
  • Lovfestede ytelser som konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til berørte kommuner og fylkeskommuner må bestå, men det kan gjøres forenklinger i gjeldende regelverk

Du kan lese hele høringsuttalelsen her