Innspill fra Kraftfylka ifm. forslag om utvidelse av industrikontraktsunntaket for vannkraft

Kraftfylka representerer fylker med kraftutbygging, fra Troms og Finnmark i nord til Agder i sør. Våre medlemmer er opptatt av at det produseres nok kraft til rett pris, at det regionale perspektivet ivaretas i kraft- og nettutbygging, samt at inntektene fra kraftproduksjonen bidrar til å kompensere lokalsamfunnene og regionene som stiller areal og naturressurser til rådighet. 

Vi støtter regjeringens forslag om å utvide industrikraftunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft. Det er viktig å forbedre virkemidlene som bidrar til industriens konkurransekraft, samt å styrke forutsigbarheten knyttet til tilgang til en av den norske industriens viktigste innsatsfaktorer, nemlig rimelig kraft. Kraftfylka støtter at endringen utformes på en måte som ikke rammer vertsfylkers skatteinntekter, da disse er viktige drivere i utviklingen av ny, fornybar kraft. På den annen side vil det senke kommunenes inntekter da den statlige grunnrenteskatten påvirker den kommunale eiendomsskatten. Denne effekten er ikke kommentert videre i høringsnotatet, noe den med fordel kunne vært for bedre å synliggjøre de reelle økonomiske konsekvensene av forslaget.