Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi mener

Her kan det ligge en eller annen tekst

river-3810378_1280

Ikke rør konsesjonskraften

Kraftfylka har hatt på trykk et innlegg i Kommunal Rapport, hvor vi kommenterer arbeidet til ekspertutvalget for vannkraftbeskatning.

electrical-88066_1920

Øst-Finnmark må få kritisk infrastruktur

Kraftfylka har svart på en høring fra NVE, etter at Statnett har søkt om dispensasjon for tilknytningsplikt for vindkraft i Øst-Finnmark. Dette er svært uheldig for vindkraftutbygging og øvrig næringsliv i området.

waterfall-2531194_1280

Høring av rapporten til ekspertutvalget for flytting av oppgaver til fylkeskommunen

Kraftfylka har svart på høringen om rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. Vi er fornøyd med at ekspertutvalget har kommet med anbefalinger som stort sett er i tråd med innspillene fra Kraftfylka. Blant annet foreslås det overføring av konsesjonsbehandling av vindkraftverk og vannkraftverk inntil 10 MW, samt en styrking av regional plan.

rocks-3731664_1280

Kritisk til fjerning av fordeler for kortreist kraft

Kraftffylka har svart på en høring om Statnetts forslag til ny tariffmodell fra 2019. Vi kritisk til at Statnett vil fjerne den såkalte K-faktoren, som sikrer at forbruk nær stor produksjon får en tariffrabatt. Kortreist kraft er en viktig ressurs for næringslivet i fornybarfylkene

twilight-532720_1280

Vent med effekttariffer til AMS er på plass

Kraftfylka har levert et høringssvar til NVE om endringer i regelverket om anleggsbidrag.Forslaget åpner for at nettselskapene skal kreve anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. Kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet i på disse nettnivåene har til nå ikke betalt for nettinvesteringer

Nettselskapene må ikke straffes for planlagt strømavbrudd

Kraftfylka har levert et høringssvar til NVE om endringer i leverings- og kontrollforskriften, som blant annet sikrer at forbrukerne får god kvalitet på strømmen som blir levert.

Vi er stort sett enige i forslagene. Det er positivt at også produksjonsanlegg skal få gjenopprettet levering uten ugrunnet opphold. Vi mener også at det er nødvendig og riktig at gjentatte avbrudd utløser en større utredning av problemet. Samtidig er det ryddig at nettselskapet kan be kunden om beskrivelse av feilen.

Nettselskapene må få beholde dagens avkastning på nettkapital

Kraftfylka har sendt et høringssvar til NVE om referanserenten for nettselskapene. Det foreslås at denne skal senkes med 0,5 %.

Nettselskapene må investere i AMS-målere, digitalisering og fornyelse av strømnettet de nærmere årene. Det er fortsatt nødvendig med langsiktig og stabil forventning knyttet til avkastning på egenkapital, slik at man får de nødvendige investeringene i strømnettet.

Kraftfylka mener derfor mye taler for å beholde dagens avkastning på̊ kapitalen.

Viktig med kapitaltilgang i kraftbransjen

Kraftfylka har svart på en høring fra Finansdepartementet om livsforsikringsselskapers mulighet til å investere mer enn 15 % i infrastruktur, som strømnett.

Kraftfylka støtter forslaget til lovendring, som åpner for at norske livsforsikringsselskap skal kunne investere i blant annet infrastruktur, utover dagens grense på 15%. Strømnettet er et attraktivt investeringsobjekt, og det vil være behov for mye kapital for å møte behovet for oppgraderinger av nettet og digitalisering.