Kraftfylkas energiseminar 4. april samlet medlemmer, styre, statsråd Terje Aasland, administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Høyres energipolitiske talsmann, Nikolay Astrup. I tillegg ble «nye» energiformer presentert, og Statnett redegjorde for status og veien videre for nettkapasiteten.

Tema for dagen var om dagens politikk gir «mer av alt – raskere», om vi har nettkapasiteten vi trenger, og hvordan fylkene kan ta en aktive rolle i utbyggingen av mer kraft og nett framover. 

Energiminister Terje Aasland la særlig vekt på kommunenes rolle i kraftproduksjonen. Kommunene er blitt enda mer premissgivende gjennom de facto vetoretter mot både vindkraft på land og bakkemontert solkraft.  Nikolai Astrup deler Aaslands ambisjoner, men etterlyste mer handling da ha han viste til hvor mye, eller lite, kraftproduksjon som er kommet i stand de siste årene. 

Kraftløftet, NHO og LOs kartlegging av krafttilgang og nettkapasitet i alle fylkene viser at norsk næringsliv risikerer å tape konkurransekraft om det ikke bygges ut kraft og nett i stor skalai årene framover. 

I årene som kommer vil både bakkemontert solkraft, fjernvarme og etter hvert kanskje også kjernekraft bli en del av den norske energimiksen. Fjernvarme er allerede i ferd med å bli et viktig supplement til tradisjonell oppvarming en rekke steder i Norge, og det foreligger en rekke søknader om å etablere bakkemontert solkraft over store deler av landet. De ulike teknologiene ble presentert, sammen med en oppdatering på hvilke muligheter og hindre de ulike aktørene møter i utviklingen. Til sist fikk deltakerne høre hvordan fylkene selv kan ta en tydelig posisjon i utviklingen av både tradisjonelle og nye energiformer i sine regioner. 

Kraftfylka takker deltakere og innledere for en nyttig dag på Gardermoen!