Stortinget vedtok 1. desember følgende om melding fra regjeringen om vindkraft på land (vedtak i korthet):

- Stortinget ber regjeringen om å sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift.
- Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde på vindturbiner.
- Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven.
- Stortinget ber regjeringen sørge for at svensk-norsk elsertifikatordning og særskilte avskrivingsordninger for vindkraftanlegg avvikles senest 31.12 2021.
- Stortinget ber regjeringen fremlegge alternativ for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegg.
- Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen,
- Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres

Fylkeskommunene og deres rolle er grundig behandlet i energi- og miljøkomiteens merknader. Det kan leses i denne saken.  Vi forventer nå en rask oppfølging fra regjeringen, hvor vi ser fram til en styrking av det regionale nivåer i konsesjonsbehandling av vindkraft, i tråd med regionreformen.