I forslag til statsbudsjettet for 2022 legges det opp til en kompensasjon på 1 ø/kWh til vertskommuner for vindkraft, basert på faktisk produksjon. Regjeringen ønsker ikke å innføre naturressursskatt på vindkraft, slik som det er på vannkraft. Dette mener vi er uheldig, da det er naturlig at staten er med på et spleiselag for å kompensere både vertskommuner og vertsfylker for naturinngrep fra vindkraft.

Kraftfylka mener det er positivt at vertskommunene får en direkte kompensasjon for naturinngrep som vindkraft medfører. Vi er likevel skuffet over at det ikke er foreslått innført naturressursskatt på vindkraft i tillegg, da dette er en avgift som sørger for at staten bidrar med en kompensasjonen til kommuner og fylkeskommuner. Naturressursskatten innen vannkraft virker slik at selskapene betaler 1,1 ø/kWh til kommuner og en 0,2 ø/kWh til fylkeskommuner, og selskapene for kompensert dette gjennom skattesystemet. Dette sørger for at staten er med på et spleiselag for å legge til rette for mer kraftproduksjon.

I forslaget slås det fast at det ikke skal gis en kompensasjon til vertsfylker. Dette mener vi er uheldig, da det er slik at virkningene av vindkraft i mange tilfeller er kommuneoverskridende når det gjelder det visuelle, bruk av turområder og behovene for regionale oppgraderinger av strømnett, veinett og andre forhold. Inntekter til fylkeskommuner vil også virke regionalt utjevnende, og indirekte tilfalle kommuner som ikke har en inntekt fra vindkraft, til tross for at vindkraft kan ha konsekvenser i hele regionen. Forslaget fra en samlet kommunesektor og kraftbransje om en kombinasjon av en naturressursskatt og produksjonsbasert avgift bør følges opp av en ny regjering. 

Foreslått avgift er basert på faktisk produksjon i anlegget, som vil gjøre at avgiften følger anleggets lønnsomhet. Dette gir forutsigbarhet for kraftselskapene, men medfører svingninger i inntektene for kommunene. Det bør derfor legges opp til en avgift basert på gjennomsnittlig produksjon over flere år, slik at kompensasjonen blir mer stabil.