Kraftfylka mener at Statnett sender ut et uheldig signal med å fase ut de fleksible tariffene på nåværende tidspunkt. Denne ordningen gir en fordel til bedrifter og andre aktører som har mulighet til å koble ut forbruket i anstrengte situasjoner. Dette gjelder i stor grad en del grønne tiltak, som elektrifisering av fergedrift. Vi mener derfor det er uheldig å avvikle ordningen i en periode med økt satsning på grønn elektrifisering, selv om nettselskaper på lavere nivå fortsatt kan benytte denne muligheten. 

Endringen kommer i forbindelse med Statnetts styremøte i juni. Statnetts styre legger opp til at Statnetts andel av nettleien for 2021 reduseres med 20-25% sammenlignet med i år. 

Statnett har i dialog med kundeorganisasjonene over flere år jobbet med å etablere en ny tariffmodell, og styret vedtok i dag flere endringer av modellen. Industrikundenes rabatt blir jevnet ut, slik at alle industrikunder nå vil få 50% rabatt. For inneværende år har industrikundene hatt ulik rabatt med alt fra 6% til 60% reduksjon.  

Den nye tariffmodellen innebærer også at forbruk som er tilknyttet nettet nær kraftproduksjon fortsatt vil få samme avslag i tariffen for dette som i dag. Det betyr at den såkalte k-faktoren opprettholdes. Dette stimulerer til en balansert utvikling av kraftsystemet. 

Statnetts avvikling av ordningen med en egen tariff for fleksibelt forbruk skal gjøres med en overgangsordning. Rabatten opprettholdes med 50% av dagens nivå i 2021, før den avvikles i 2022.