Statnetts hovedbudskap i nettutviklingsplanen er å:

  • Møte en forbruksvekst opp mot 220 TWh i 2050
  • Øke tempoet i nettutviklingen, og planlegge spenningsoppgradering til 420 kV i regioner med stor aktivitet og alle transportkanaler innen 2040
  • Planlegge for havnett både som systemansvarlig og planlegger, og legge til rette for en første hybridforbindelse innen 2030
  • Etablere områdeplaner som viser målnett i regionene og koordinerer system- og anleggstiltak, reinvesteringer og ny kapasitet – i tett samarbeid med regionale nettselskaper
  • Utøve en aktiv planrolle for å sikre rasjonell nettutvikling og tilknytning
  • Samarbeide med bransjen innenlands og utenlands for å løse samfunnsoppdraget

Store økninger i forespørsler om tilknytning, spesielt etter 2019, har gjort at Statnett vurderer at det ligger an til en sterk økning i forventet forbruk. I planen presenteres tre anslag, hvor det høyeste anslaget er et forbruk på 220 TWh, mens 190 TWh er middels scenario og 160 TWh er lavest forventet forbruk. Til sammenligning er forbruket rundt 140 TWh i dag.

Investeringene for å imøtekomme dette er beregnet til å koste 60-100 milliarder kroner, inkludert investeringer i havnett, innen 2030. Dette vil kunne gi en økning i sentralnettets andel av nettleien fra 6,1 øre/kWh til 6,6 øre/kWh i 2030. En økt kundemasse vil ta en del av tarifføkningen, slik at hele regningen for investeringene ikke havner på forbrukere. 

Statnett legger opp til stor grad av involvering med andre nettselskaper, kunder og aktuelle aktører. Det skal lages felles områdeplaner med en koordinering av behovene for økt kapasitet, fornyelse og vedlikehold, i samarbeid med nettselskap og kunder. Områdeplanene skal beskrive hvordan nettet i et område skal se ut og hvilke system- og markedstiltak som kan bedre driften og frigjøre kapasitet. 

Det er omfattende planer flere steder i landet for oppgradering av nettet. I nord fortsetter arbeidet med ny 420 kV linje til Varangerbotn. Summen av forbruksplaner kan gi behov for omfattende tiltak i nord, mer jo lenger nord forbruket lokaliseres. i Midt-Norge skal store deler av nettet oppgraderes til 420 kV og nettet ut mot Nordmøre og Romsdal skal forsterkes. I vest er det særlig Bergensregionen som har hatt utfordringer, og her skal det settes inn store tiltak i tråd med konseptvalgutredningen for Bergensregionen, som er til behandling i OED. I sør skal flere linjer oppgraderes til 420 kV og Statnett skal her også vurdere tilknytning til havnett. I øst er det store planer for oppgradering av nettet i Stor-Oslo, blant annet gjennom en ny 420 kV gjennom Bærum.