Regjeringen la frem både forslag til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen på samme dag. Kommunenes og fylkenes kraftinntekter røres ikke kommuneproposisjonen, i tråd med Kraftfylkas anbefalinger. Regjeringen understreker selv at det skal lønne seg å avsette areal til ressursforvaltning. Konsesjonskraftsinntekter tas med i kommunenes beregningsgrunnlag sammen med inntektssksatt og formuesskatt.  

Forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder heller ikke de store nyhetene for kraftproduserende regioner. Regjeringen skal legge frem det de kaller en tiltaksplan for økt utbygging av solenergi og lokal energiproduksjon. I tråd med NVEs anbefaling tar energidepartementet sikte på å innføre en egen effektgrense for solkraftanlegg. Tiltaksplanen er i praksis en statusoppdatering på arbeidet for å etablere produksjon på 8 TWh solkraft innen 2030. 

Regjeringen anslår at strømstøtten blir på 4,8 mrd. kroner, omtrent halvparten av anslaget fra statsbudsjettet i fjor høst. 

Vindkraftprodusenter skal betale 0,2 øre/KWh som blir produsert i såkalt vindkraftavgift. Pengene fordeles til reindrift og natur- og friluftslivsformål i kommunene, men kun i områder der vindkraftften har negative konsekvenser for reindriften. 

Kraftfylka jobber videre for å styrke kraftproduserende regioners virkemidler, ikke minst knyttet til naturressursskatten som ikke ble justert i regjeringens forslag til budsjett.