Regjeringen vil bygge videre på arbeidet fra forrige regjering, som åpnet de to områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord for vindkraftutbygging. De vil først realisere den ene av to faser i Sørlige Nordsjø II, og senere vurdere fase to i dette feltet og Utsira Nord.  Regjeringen har besluttet at kraftproduksjonen fra Sørlige Nordsjø II skal sendes i kabel til det norske fastlandet, men det er ikke avklart om dette skal skje fra Utsira Nord. Det blir lagt opp til at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs. Les på regjeringens sider. 

Når det gjelder den andre fasen av Sørlige Nordsjø II som også er 1500 MW, vil regjeringen ta stilling til hvordan den skal kobles til nettet etter at det er gjennomført en utredning av ulike nettløsninger for vindkraft til havs og hvilke effekter dette vil ha på kraftsystemet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal gjennomføre utredningen i samarbeid med Statnett.

Områdene som er åpnet for havvindssatsning skal nå inndeles i mindre utlysingsområder. Denne inndelingen er sendt på høring, med høringsfrist 29. april. Se høringen her.

Prosessen for arealtildeling og konsesjonsbehandling av områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord var på høring i 2021. Kraftfylka leverte et høringssvar, som kan leses her. 

De to områdene er åpnet med sikte på tildeling av konsesjon etter havenergilova § 3-1. I den kongelige resolusjonen ble det satt vilkår for hvert av områdene.

Følgende vilkår ble satt for Sørlige Nordsjø II:

a.) Det kan ikke gis konsesjon i et område der det er gitt utvinnigsløyve for
petroleum, med mindre dette er varslet i utvinningsløyven eller det er foreligger en avtale med den som har utvinningsløyven.
b) Ved aktivitet i SVO-areal må en regne med vilkår for å unngå skade på de særlig
verdifulle og sårbare miljøverdiene.
c) Det kan maksimalt gis konsesjons til utbygging av 3 000 MW.

Følgende vilkår ble satt for Utsira Nord:

a.) Det skal ikke gis konsesjon til vindkraftverk innenfor Forsvaret sitt skyte- og
øvingsfelt END253, med mindre Forsvarsdepartementet gir sin tilslutning til at det kan gis konsesjon.
b.)  Det skal ikke gis konsesjon som kan påvirke sjøsikkerheten negativt, og det skal
legges vekt på Kystverket sine vurderinger.
c.) Ved aktivitet i SVO-areal må en regne med vilkår for å unngå skade på de særlig
verdifulle og sårbare miljøverdiene.
d.) Det kan maksimalt gis konsesjon til utbygging av 1 500 MW.

Olje- og energidepartementet vil gi NVE i oppdrag å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs basert på innspill fra en direktoratsgruppe, og å utarbeide forslag til konsekvensutredningsprogram. Dette arbeidet vil ta 9-12 måneder. Deretter må konsekvensutredningen gjennomføres før nye områder kan åpnes.