Regjeringen vil med dette stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner og styrke den lokale og regionale forankringen.

Kraftfylka har spilt inn flere forslag til departementet og vi er fornøyd med at regjeringen legger opp til regionvis behandling. Vi mener likevel lokal kompensasjon for naturinngrepene, gjennom en utvidet naturressursskatt, burde blitt vurdert nærmere. Departementet er også lite tydelige på hvor stor formell rolle fylkeskommunene skal ha i konsesjonsbehandlingen. Kraftylka kommer til å følge den videre behandlingen, og sørge for at fylkeskommunenes interesser for bedre medvirkning blir hørt. 

Det er flere forhold som departementet vil endre, blant annet:

 • Bedre lokal og regional forankring
 • Egen regionvis behandling
 • Skjerpet tidsløp med flere og strengere frister
 • Mulighet for tidlig avslag for vindkraftverk
 • Bedre koordinering av produksjon og nett
 • Bedre utredninger, Fylkesmannen skal delta
 • Bedre konsekvensutredninger
 • Sterkere vekt på miljø f.eks om terrenginngrep
 • Krav om makshøyde på turbiner
 • Strengere krav til minsteavstand fra turbinene
 • Bedre involvering av reindriften
 • Styrket tilsyn ved bygging og drift
 • Tydeligere vilkår om nedlegging
 • Nye krav til eiere om kompetanse og tilstedeværelse under bygging
 • Videreutvikling av kunnskapsgrunnlag – bedre samarbeid mellom statlige etater
 • Bedre informasjon til alle involverte
 • Vurdere lokal kompensasjon