Noen av hovedtrendene i Norge er bekymringsfulle, i den forstand at vi får en aldrende befolkning og må gjøre en stor klimaomstilling i en tid hvor petroleum gradvis blir mindre verdt. I den sammenhengen er det nødvendig å gjøre vurderinger av skattesystemet. 

Perspektivmeldingen peker derfor på noen områder med potensial for forbedringer i skattesystemet:

- Eksisterende skattegrunnlag bør utnyttes bedre. Det er en rekke unntak fra avgifter, skatteplikt og fradragsordninger som uthuler skattegrunnlagene og som gjør at vi må ha høyere skattesatser enn vi ellers kunne hatt. 

- Nye og gode skattegrunnlag bør tas i bruk. Norsk økonomi har flere skattegrunnlag som kan utvides. Det gjelder blant annet beskatning av bolig, eiendom og grunnrente. 

- Samfunnsøkonomisk lønnsomme skatteomvekslinger bør gjennomføres. I tråd med prinsippene for et effektivt skattesystem er det flere skatteomvekslinger, for eksempel grønn skatteomveksling, som bør gjennomføres. Det kan bidra til å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved beskatning.

Kraftfylka mener at grunnrenteskatten er et meget godt virkemiddel for verdiskaping. En nøytral grunnrenteskatteordning gir gevinst for samfunnet uten å ramme selskapenes lønnsomhet. Likevel har det vist seg at innretning av grunnrenteskatten har virket negativt på investeringer i opprusting og utvidelse av vannkraftverk. Vi mener derfor at en endring i grunnrenteskatten må innrettes på en måte som sikrer at det er nødvendig lønnsomhet for energiselskapene. 

Samtidig må lokale og regionale myndigheter tilgodeses. Innbyggerne i kraftproduserende områder bidrar til verdiskaping med å stille naturen til disposisjon, og må få beholde en andel av grunnrenten, i form av en styrket naturressursskatt. Dette vil skape mer verdiskaping i distriktene.