Europower.com:
 
Skjerka kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder. Fra dette kraftverket pålegges Agder Energi å selge konsesjonskraft til kommunen for 11,2 øre/kWh, mot rundt 25 øre tidligere.   Foto: Agder Energi
Skjerka kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder. Fra dette kraftverket pålegges Agder Energi å selge konsesjonskraft til kommunen for 11,2 øre/kWh, mot rundt 25 øre tidligere. Foto: Agder Energi

 

GIS RETT TIL Å HALVERE KONSESJONSKRAFTPRIS

Oslo tingrett fastholder at Åseral kommune får redusert konsesjonskraftprisen fra Agder Energi fra 25 til 11,2 øre/kWh.  Prinsippet fremover blir dermed at OED får rett til å revidere prisvilkår i konsesjonene.

Publisert: 2018-12-04 11:20:22.0  Oppdatert: 2018-12-04 11:20:22.0

Denne uken avsa Oslo tingrett dom som fastslår at endring av prisvilkåret for konsesjonskraft fra individuell selvkost til OED-pris ligger innenfor statens revisjonsadgang, melder LVK på sine nettsider.

Agder Energi Vannkraft gikk til søksmål med påstand om at staten ved OED ikke hadde adgang til å revidere prisvilkåret i konsesjonene som var gitt før 10. april 1959 fra individuell selvkost til OED-pris.

Fra 25 til 11,2 øre/kWh

Saken gjelder gyldigheten av konsesjonsvilkår om konsesjonskraftpris i to vedtak fra OED i 2013 og 2017. Begge vedtakene omfattet både opprustning og utvidelse av vannkraftanlegg og revisjon av eldre konsesjoner i Mandalsvassdraget i Åseral kommune. OED fastsatte konsesjonskraftprisen til gjennomsnittlig selvkost (OED-pris) både for de nye og for de eksisterende konsesjonene, som var gitt før 10. april 1959. Gjennom vedtakene ble konsesjonskraftprisen kommunen må betale, redusert fra om lag 25 øre/KWh til 11,2 øre/KWh (OED-pris).

Revisjonsadgang for økonomiske vilkår

Dommen slår fast at revisjonsadgangen er ment å være vid, og også kan omfatte økonomiske vilkår. Retten legger til grunn at det ikke er et vilkår for revisjon at endringen bare skal ha et miljømessig formål. Retten påpeker at revisjonsadgangen må forstås slik at samtlige vilkår som er oppstilt i en konsesjon kan revideres, også vilkårene knyttet til konsesjonskraftpris.

Dommen slår også fast at det mest grunnleggende hensynet bak konsesjonskraftordningen er ønsket om å sikre vertskommunene en andel av kraften til rimelig pris. Dette tilsier at forvaltningen skal kunne gjøre justeringer som ut fra dette formålet oppfattes som hensiktsmessige.

Retten konkluderer med at endring av prisvilkåret for konsesjoner gitt før 10. april 1959 – individuell selvkost – heller ikke er i strid med Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.

Partshjelpere

LVK (Landsamanslutninga av vasskraftkommunar), Åseral kommune og Konsesjonskraft IKS erklærte såkalt partshjelp til støtte for staten. Prosessfullmektig for partshjelperne var advokat (H) Stein Erik Stinessen i Lund & Co.

Agder Energi hadde Energi Norge som partshjelp og var representert ved advokat Jens Furuseth Naas-Bibow fra advokatfirmaet Thommessen.

 

Høye saksomkostninger

LVK er tilfreds med å ha fått gjennomslag på alle punkter i saken. Partshjelperne ble også tilkjent fulle sakskostnader.

Advokat Stinessen har på vegne av LVK, Åseral kommune og Konsesjonskraft IKS inngitt en sakskostnadsoppgave på 873 219 kroner. Advokat Naas-Bibow har ikke fremmet det retten forstår som innsigelser mot kravet, men har i skriv av 26. november 2018 bemerket at timebruken til partshjelperne understreker kompleksiteten i rettstoffet.

I dommen heter det også at «Retten er enig i at saken har vært kompleks og omfattende. Retten har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at advokat Stinessens tidsbruk er innenfor rammene av tvisteloven § 20-5 til tross for at kravet samlet sett er nokså høyt.»

Både saksøkte og partshjelperne skal etter dette tilkjennes sine sakskostnader, og betalingsfristen settes til to uker fra dommens forkynnelse.