EU er i ferd med å lage et klassifiseringssystem for å gi investorer et verktøy for å se hvilke produkter som er fornybare og har liten påvirkning på miljøet, kalt taksonomi. Dette vil også gjelde for kraftproduksjon, og EU-kommisjonen har fått et mandat til å beslutte tekniske screeningkriterier for hva som klassifiseres som grønt. I desember sendte EU-Kommisjonen disse kriteriene på høring, og her kom det fram at vannkraft skal behandles annerledes enn annen fornybar kraftproduksjon, som vind og sol. Dette ble møtt med stor skepsis i Norge, siden vi har et særegent kraftsystem, som i stor grad er basert på vannkraft.

Les mer om taksonomi på EU-kommisjonens sider her

Se de tekniske kriteriene

I høringen av regelverket ba norske myndigheter i samarbeid med næringen om at denne forskjellsbehandlingen ble fjernet. Norske myndigheter gjorde en solid innsats for å påvirke EU-Kommisjonen til å endre regelverket, og ble delvis hørt. Det endelige regelverket ble publisert i april, og det ble der gjort unntak fra livsløpsanalyse for CO2-utslipp av enkelte vannkraftverk, blant annet elvekraft uten magasiner og enkelte store anlegg med magasiner. Samtidig ble det i regelverket for biodiversitet satt inn henvisninger til vanndirektivet, som norske aktører allerede er underlagt.

Vedtaket betyr at norske vannkraftverk vil bli møtt med noe mer rapporteringskrav for å bevise at de har lave CO2-utslipp og gjør liten skade på miljøet. Dersom de ikke møter kravene vil de ikke møte kriteriene for å få beste rating-status fra EU, noe som vil påvirke finansaktørenes oppfatning av hvor de vil investere og til hvilke vilkår. Dette vil gjelde alle typer investeringer, nye anlegg, opprusting og utvidelse.

Det nye regelverket innebærer ikke at norske vannkraftverk er regnet som ikke-fornybare. Det viser likevel at EU har en litt annen oppfatning enn hva som er vanlig i Norge, hvor de fleste mener at vannkraft er et fornybart og miljøvennlig produkt. De ekstra rapporteringskravene er derfor innført, slik at dette må bevises, noe vindkraft og annen fornybar kraftproduksjon slipper.

Regelverket er kontroversielt i EU, og det er mye debatt om kriterier for annen type energiproduksjon også. Siden EU-kommisjonen fikk delegert beslutningsmyndighet er saken avgjort, med mindre Det europeiske råd og EU-Parlamentet velger å forkaste hele regelverket. Det er lite sannsynlig, og EU-kommisjonen vil fortsette sitt arbeid med å klassifisere ulike produkter etter bærekraftige kriterier. Denne saken er derfor langt fra over, og det er heller ikke helt avklart hva slags praktiske konsekvenser det får i Norge.

Vi følger saken videre.