Kraftfylka støtter intensjonen i forslaget. Det er viktig at netteleien reflekterer uttaket av effekt, siden dette er viktig for dimensjoneringen av nettet. Forslaget gir nettselskapene en stor grad av mulighet til å vurdere hvordan de best utformer dette lokalt. Det er positivt at effektbruken prises inn i fastleddet, og at det ikke kommer et nytt effektledd for vanlige forbrukere. Dette gjøre ordningen mindre komplisert. Vi er positive til at nettselskapene kan vurdere effekttoppene på et 30-dagers snitt, heller enn en topp i i måneden. Dette er viktig for ladestasjoner og elektrifisering av transportnæringen. 

Se høringssvaret vårt fra mai 2020

De viktigste justeringene etter høringen er:

  • Energileddet kan settes høyere enn marginaltapet og kan variere over døgnet. Det åpner for såkalte “time of use modeller.” Øvre grense er 50% av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe. 
  • Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt.
  • Næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunde. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk.

Les hele forslaget her