– Vi vil prioritere opp prosjekter som bidrar med betydelig kraftproduksjon i kraftsystemet, og prosjekter som er nødvendige for å nå regjeringens mål for kraft- og industriløft i Finnmark. Også tilhørende nettanlegg i Finnmark vil bli prioritert, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen. 

I tillegg er det avgjørende at prosjektene er godt gjennomarbeidet.  

– Godt forberedte søknader og prosesser bidrar til mer effektiv saksbehandling. Det er derfor avgjørende at meldinger og søknader har tilstrekkelig kvalitet og at tiltakshaver har gjort et godt forarbeid før søknaden sendes til NVE, understreker Nordberg. 

Dette er prioriteringskriteriene for sol og vind 

For sol- og vindkraftprosjekter gjør følgende kriterier at saken prioriteres opp: 

 • Stor kraftproduksjon (sett i forhold til sakene NVE har fått inn)  
 • Konsesjonsendringer der detaljplan er under behandling eller anlegget er under bygging  
 • For vindkraft vil også prosjekter i Finnmark prioriteres  

 Kriterier som gjør at sol- og vindkraftprosjekter prioriteres ned:  

 • Utilstrekkelig kvalitet på søknaden/meldingen og tilhørende utredninger 
 • Manglende eller uavklart nettkapasitet 
 • Manglende avklaring av kommunal planprosess for vindkraftsaker  

NVE kan ikke gi konsesjon til vindkraftanlegg på land før kommunen har vedtatt en arealplan etter plan- og bygningsloven. Som hovedregel skal dette gjøres gjennom en overordnet områderegulering. 

– Vi vil ikke starte behandling av vindkraftsaker hvor det ikke er avklart når og hvordan kommunen vil håndtere vindkraftanlegget etter plan- og bygningsloven, sier Nordberg.  

Dette er NVEs krav til avklaring av nettkapasitet før søknader om kraftproduksjon eller forbruk tas til behandling: 

 1. Prosjektet skal ha gjennomgått modenhetsvurdering 
 2. Det skal være avklart om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå 
 3. Ved behov for forsterkninger i distribusjonsnettet, skal søknaden inneholde grovestimat på kostnader  
 4. Ved behov for forsterkninger i regional- eller transmisjonsnettet, vil søknadene om produksjon/forbruk og nettforsterkninger behandles samtidig 
 5. Ved tilbud om tilknytning på vilkår, skal søknaden beskrive om vilkårene vil ha vesentlig betydning for prosjektet 

Les hele saken på NVEs nettsider her