NVE har siden juni 2019 hatt en intern arbeidsgruppe for å gjennomgå konsesjonssystemet for vindkraft på land. Arbeidsgruppen har hatt i oppgave å vurdere tiltak for forbedringer i konsesjonsprossen i lys av de erfaringene NVE har opparbeidet fra konsesjonsarbeid og innspillene som kom i kjølvannet av lanseringen av Nasjonal ramme for vindkraft. Dette arbeidet er utført og vurderingene er samlet i en rapport som nå er oversendt til OED. Følgebrev til rapporten oversendt OED: Vurdering av konsesjonsprosessen for vindkraft på land

​– Vi foreslår blant annet å sette en grense for turbinhøyde i konsesjonen. Vi foreslår også å legge om til regionale konsesjonsrunder, der fylkene får en tydeligere rolle enn i dag, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Rapporten går kronologisk gjennom konsesjonsprosessen, og drøfter aktuelle tema og forslag til tiltak. Tiltakene er delt inn i fire deler som hver inneholder flere enkelttiltak. Tiltakene tar sikte på forbedringer i hele prosessen fra kunnskaps og informasjons stadiet til bygging og drift av vindkraftanleggene.

– Vi har også i dag en omfattende og grundig konsesjonsprosess for vindkraft i Norge. Men det er alltid mulig å forbedre prosesser. Det siste året har vi gjennomført flere innstramminger. Vi tror at de tiltakene vi her foreslår, samlet eller hver for seg vil bidra til en enda bedre konsesjonsprosess, sier Kjetil Lund.

I rapporten oversendt departementet legger NVE opp til det de kaller fire tiltakspakker:

  1. Tiltak for økt kunnskap, informasjon og veiledning.
  2. Tiltak i prosessen fra melding til konsesjonsvedtak
  3. Tiltak i prosessen fra konsesjonsvedtak til drift
  4. Tiltak for sterkere styring av volum og lokalisering

Rapporten kan leses her: Konsesjonsprosessen for vindkraft på land