NVE har oppsummert 49 høringsinnspill, inkludert Kraftfylkas. Sammen med oppsummeringen kommer en anbefaling om å etablere en tilskuddsordning. NVE tar ikke stilling til om utjevningsordningen bør være finansiert over statsbudsjettet eller som et lite tillegg på nettleien til alle nettkunder. Saken er nå til behandling i Olje- og energidepartementet. 

Se NVEs vurdering

Kraftfylka stilte seg postitiv til en slik ordning i høringssvaret, under forutsetning av at det blir en langt mer forutsigbar ordning enn en årlig vurdering i Stortinget. Vi stiller oss positiv til en ordning som finanseres med et tillegg på nettleien, og med en størrelse som fører til en reelt stor utjevning. 120 kr ekstra i årlig nettleie vil gi ca. 500 millioner kroner til utjevning, og dette vil på en god måte jevne ut nettleien for forbrukere i distriktene. På den måten kan vi legge til rette for næringsutvikling. 

Se Kraftfylkas høringssvar