Det var Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som leverte utredningen 28. oktober. Utvalget gjennomgikk utfordringer og muligheter for næringslivet i distriktene. Meldingen tok også for seg rollen naturressurser spiller.

Kraftfylka mener kraftproduksjon er avgjørende for næringsutvikling i distriktene. Vertskommunene- og fylkene må sitte igjen med en andel av verdiskapingen, dette kan gjøres gjennom å la kommuner og fylkeskommuner beholde inntekter fra naturressursskatten utenom inntektsutjevningen. I tillegg må det legges til rette for verdiskaping gjennom gode incentiver til opprusting og utvidelse av kraftverk, tilrettelegging for ny kraftforedlende industri og nettutbygging.

Les hele høringssvaret vårt her