Regjeringen og SV har et uttalt mål om å få på plass 8 TWh solkraft innen 2030. For å nå målet har de kommet frem til seks tiltak som skal få sving på solsatsingen. I tillegg skal regjeringen i løpet av det neste året legge frem en konkret handlingsplan for hvordan målet skal nås. 

De seks tiltakene regjeringen er enige med SV om i denne omgang er: 

  • Lokal energiproduksjon på statlige tak: Krav om etablering av solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye, statlige byggeprosjekter med oppstart forprosjekt i 2024, der ikke spesielle hensyn tilsier noe annet. Kravet skal også gjelde ved større oppgraderinger og rehabiliteringer.

  • Mål for solenergi: Et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030, med en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert budsjett i 2024. Tiltak og virkemidler skal ikke være til hinder for rasjonell nettutvikling, presiseres det.

  • Dele mer solstrøm: En delingsordning som er tilpasset næringsområder som gjør det mulig å dele solkraft med høyere grense enn 1 MW.

  • Rask behandling av solparker: NVE skal kunne unnta enkeltprosjekter med solparker med lavt konfliktnivå i grå areal fra konsesjonsplikt, slik at tillatelser kan gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.

  • Fjerne konsesjonsplikt: Solparker under 1 MW på grå areal skal ikke behøve konsesjonsbehandling, men behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven.

  • Krav om sol på næringsbygg: Regjeringen må lage et forslag med krav om solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m2 utenfor LNF-områder, det vil si landbruksareal. Forslaget må sendes på høring i løpet av første halvår 2024.