I Juni leverte strømnettutvalget sin rapport NOU 2022: 6 - Nett i tide der de presenterte sine vurderinger knyttet til tre temaer:

  • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen
  • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt

Utviklingen av strømnettet har betydning for hvordan fylkeskommunen kan løse sine oppgaver. Sikker kraftforsyning er nødvendig for etablering og utvikling av ny næring i regionen. Tilstrekkelig kapasitet er også nødvendig for elektrifisering av samferdselssektoren og herunder det kollektive transporttilbudet. Samtidig vil nettutbygging ha konsekvenser for natur, miljø og friluftsliv.

I forbindelse med regional planlegging er det viktig å få tilstrekkelig informasjon om nettkapasitet og utvikling av strømnettet. De siste årene har sammenhengen mellom næringsutvikling og utvikling i strømnettet blitt forsterket. For fylkeskommunene er det vanskelig å planlegge for næringsutvikling som følge av kapasitetsmangel. På den andre siden kan det være vanskelig for nettselskapene å
prioritere blant de ulike aktørene som ønsker nettilknytning uten tilstrekkelig informasjon om hvor det satses på næringsutvikling.

Kraftfylkas viktigste budskap overfor departementet er derfor at det bør komme på plass en mer formalisert dialog mellom de fylkeskommunale og statlige aktørene på regionalt nivå, sammen med energiselskaper og kommuner. Kraftfylka foreslår derfor at det etableres et regionalt samarbeidsorgan for kraftforsyningen i hvert fylke som kan følge konsesjonsprosessene for energisaker, etter mønster fra regionalt planforum. I et slikt «Kraftforum» vil fylkeskommunene ha en sekretariatsfunksjon og koordinere interesser fra berørte kommuner og statlige regionale aktører.

Dette organet skal ikke avgjøre konsesjoner eller komme til enighet om felles posisjoner, men løfte opp aktuelle konsesjonssaker i regionen. Det skal samle fylkeskommunen, regionale statlige instanser, aktuelle kommuner, systemansvarlig, KSU-ansvarlig nettselskap, andre energiselskaper og andre aktuelle interessenter med jevne mellomrom til en åpen dialog og innspillsprosess. Dette vil lette tilgangen til informasjon og gjøre det enklere for alle aktører å få oversikt over konkrete planer, synspunkter og interessemotsetninger, og dermed lette planleggingsarbeidet.
Selv om det fortsatt vil være energimyndigheten som avgjør konsesjonssakene, er det naturlig at fylkeskommunen leder prosessen med regional samordning og informasjonsdeling.

Les hele innspillet i vedlegget nedenfor.