Regjeringen har satt ned en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Kommisjonen skal levere sin 15. desember. 

Hovedpunktene i Energikommisjonens mandat er:

 1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
 2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
 3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
 4. perspektiver for forsyningssikkerheten

Det er presisert at energieffektivisering er en viktig del av mandatet og at Verneplan for vassdrag skal ligge til grunn for arbeidet.

Les våre innspill: kort versjon, lang versjon

Kraftfylka som representerer fylkeskommunenes interesser i kraftsaker, har følgende innspill til Energikommisjonen:

 1. Utbygging av ulike energianlegg bør ses i sammenheng og regionvis behandling kan gi bedre oversikt over behov og konsekvenser. Fylkeskommunen bør få en sterkere rolle i å koordinere energispørsmål regionalt for eksempel gjennom etablering av et regionalt samarbeidsorgan.
   
 2. For å sikre lokal og regional forankring for ny kraftproduksjon er det behov for å forbedre ytelsene til kommuner og fylkeskommuner. Dette kan gjøres ved å innføre naturressursskatt på all kraftproduksjon, oppjustere skattesatsen og innføre regler for indeksjustering, samt unnta inntektene fra inntektsutjevningssystemet. Produksjonsavgiften.
   
 3. Reglene for fordeling av konsesjonskraft mellom kommuner og fylkeskommuner bør endres, bl.a. for å sikre samfunnsmessige rasjonelle beslutninger. Gjeldende fordelingsregler som er basert på kommunenes forbruk til alminnelig elektrisitetsforsyning kan påvirke beslutnings-prosessene om blant annet industrietablering og energieffektiviseringstiltak. I tillegg bør prisregimene for konsesjonskraft harmoniseres.