Kraftfylka ber blant annet om regionale kraftforum hvor fylkeskommunen kan samle regional stat og aktuelle aktører i området for gjennomgang av kraftprosjekter.

Les hele innspillet her.

Et slikt forum vil ha flere positive effekter, og kan:

  • sikre systematisk informasjonsutveksling slik at alle aktører og interessenter får lik informasjon til samme tid,
  • se og vurdere alle aktuelle konsesjonssøknader i regionen samlet og i et overordnet perspektiv,
  • se konsesjonssøknadene i sammenheng med vedtatte planer på regionalt og kommunalt nivå,
  • bidra til koordinering av kommunale og regionale interesser inn i konsesjonsbehandlingen, åpne for diskusjoner og prosesser mellom ulike aktører, og gi mulighet til å drøfte forslagene, stille spørsmål og be om avklaringer i forkant av høringsuttalelser
  • styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler.