Daglig leder Olav Hallsets innlegg på NVEs innspillsmøte om solkraft 11. september 2023: 

- Selv om NVE og RME ikke er herre over alle områdene jeg skal innom nå er det greit å ha dette i bakhodet når vi diskuterer fremveksten av bakkemontert solkraft i Norge. 

All polititics are local er jo et munnhell som oppsummerer både mulighetene og utfordringene knyttet utviklingen av norsk energipolitikk. Vi i Kraftfylka er jo naturligvis opptatt av å understreke at politics også er regional. Uansett lever og dør enhver kraftutbygging, enten kilden er vann, vind eller sol, med lokal og regional forankring. Selv om offentlighetens inntrykk av bakkemontert solkraft fortsatt er at det er mer skånsomt og mindre til bry enn for eksempel vindkraft, tror jeg vi skal være forberedt på motstand når anleggene faktisk blir etablert rundt omkring. NVE og vi andre ble kanskje tatt litt på senga av den voldsomme motstanden vindkraft ble møtt med i tiden etter rammeplanen som ble lagt fram i 2019 og som bidro til å stanse hele utviklingsløpet for vindkraft på land, i hvert fall midlertidig.  

Så, hva har vi lært? For det første må man gå regionalt til verks i planleggingsprosesssene. Reell lokal og regional medvirkning må være på plass.  

For det andre, lokalsamfunnene må ha gode økonomiske incentiver for å avse areal og naturverdier til kraftproduksjon. I dag finnes det ingen økonomiske incentiver for fylker eller kommuner til å etablere bakkemontert solkraft, ut over eiendomsskatt og vanlig inntektsskatt. Andre former for kraftproduksjon genererer noe inntekter lokalt, selv om utviklingen de senere årene er dreid tydelig i retning av at oppsiden er nasjonal og til dels internasjonal, mens nedsiden er lokal og regional. Det er en utvikling som bør snu om man skal sikre entusiasme i lokalsamfunnene.  

Det er mange måter å innrette slike økonomiske incentiver på, men det er naturlig å se til de etablerte skatte- og avgiftsordningene som finnes hos andre deler av kraftbransjen. I dag er ikke dette tegnet ut overhodet, og det er åpenbart at fjorårets plutselige skatteøkninger for kraftprodusentene har svekket næringens tillit til myndighetene. Det er mildt sagt uhensiktsmessig.  

Lokalt eller regionalt eierskap er en annen inngang; Vannkraften står sterkt i Norge. Kan hende er det fordi lokalsamfunnene gjennom kommunenes og fylkenes eierskap i kraftverkene får direkte inntekter og fordeler? Det er ikke åpenbart at kraft må gjøres til et businesscase for utenlandske investorer bare fordi energien kommer fra vind eller sol. Lokalt og regionalt eierskap ville sørget for en tydeligere forankring i lokalsamfunnene.  

Uansett, forutsigbarhet er stikkordet i all kraft- og industriutvikling. Kraftfylka anbefaler at premissene for utbygging etableres først, altså et skatte- og avgiftsnivå som ikke står til hinder for utbygging, men som sikrer økonomiske incentiver til vertsfylkene og –kommunene. Takk for meg.