Daglig leder Olav Hallset representerte Kraftfylka i NVEs innspillsmøte om ny energiutredningsforskrift. Høringen hadde frist 22. september, og direktoratet hadde invitert nettselskaper, interesseorganisasjoner og andre interessenter til høringsmøte. 

For Kraftfylka er det viktig å understreke behovet for reell medvirkning for fylkene i nettutbygginsprosessen. I høringsnotatet leggs det opp til betydelig fleksibilitet i hvordan de utredningsansvarlige skal involvere fylker og kommuner. Fleksibilitet er bra, men om ikke konkrete arenaer for involvering beskrives frykter Kraftfylka at man for det første at de utredningsansvarlige i liten grad involverer fylkene, og for det andre at det  blir ulik praksis i ulike deler av landet. 

Her er innlegget  Kraftfylka holdt på møtet:

"Fylkene har en viktig samfunnsutviklerrolle, og nettutbygging er en sentral del av dette arbeidet. Av den grunn er det viktig for oss at fylkene fortsatt skal ha en sentral rolle i samarbeidet mellom nettselskaper, samfunn og myndigheter på statlig, kommunalt og regionalt nivå.  

Vi støtter naturligvis ambisjonen om å effektivisere nettutbyggingen og en oppdatert forskrift vil være et viktig verktøy i dette arbeidet. Det vil også PlanNett være; informasjonstilgang for alle interessentene i alle fasene av utbyggingen er et udelt gode. Imidlertid vil vi understreke behovet for at man i den videre utviklingen av PlanNett kobler nettutbyggingen med øvrige statlige, kommunale og fylkeskommunale planer. Det vil gjøre det enklere å sette nettutbygging i en større sammenheng og gjøre PlanNett til et enda mer relevant verktøy for regional og lokal forvaltning.  

Involvering av fylkene er i det hele tatt et sentralt element i vårt høringsinnspill. Dagens forskrift har en mer detaljert instruks om hvordan fylkene skal involveres i planlegginsprosessene, og som direktoratet skriver er erfaringene med dagens praksis ikke udelt positive. Ofte bærer møtene mer preg av presentasjon av ferdige løsninger snarere enn reell involvering og medbestemmelse. Selvsagt mener heller ikke vi at man skal ha møter bare for møtets skyld, og en viss fleksibilitet rundt hvordan dette løses er positivt.  

Imidlertid er det viktig at man ikke kaster barnet ut med badevannet. I den endelige utformingen må man sikre tidlig involvering, slik det foreslås, men det er viktig at fleksibiliteten ikke blir så stor at det i praksis ikke blir rom for reell medvirkning. Det er særlig to fallgruver her slik vi ser det; For det første frykter vi at fylkene ikke får reell medbestemmelse i nettutviklingen, og for det andre frykter vi at dette løses på ulike måter på ulike steder. Man må legge til rette for at medvirkningen blir reell og lik over hele landet.  

Kraftfylka har tidligere spilt inn muligheten for å etablere regionale kraft- eller energiforum, der berørte fylker, kommuner, statsforvalter, nettselskaper og andre relevante myndigheter involveres og informerer hverandre om prognoser, behov, muligheter og utfordringer. Det vil kunne være en god arena for medvirkning for aktører på tvers av sektorer og myndighetsnivåer.  

Det er allerede besluttet å opprette regionale kraftfora, blant annet i Rogaland. Slike lokale initiativ er vel og bra, men det beste ville vært om innføring av regionale kraft- eller energiforum kom som en del av forskriften eller veilederen, med tydelig beskjed om fra NVE om involvering. Det vil bidra til medbestemmelse og forutsigbarhet, så kan man heller legge opp til mer fleksibilitet innenfor rammen av slike kraftfora."