Kraftfylka deltok i muntlig høring i Stortingets finanskomite i forbindelse med regjeringens forslag til satsbudsjett som ble lagt fram 6. oktober. Det er foreslått omfattende skatteøkninger for kraftbransjen. De viktigste enringesforslagene fra regjeringen er:

  • Grunrenteskatten for vannkraft økes fra 37 til 45 prosent
  • Innføring av grunnrenteskatt for vindkraft på 40 prosent
  • Dobling av produksjonsavgift for vindkraft
  • Kutt i rammetilskuddet for kommuner og fylkeskommuner med inntekter for konsesjonskraft
  • Innføring av et "høyprisbidrag" på 23 prosent av priser over 70 øre/kWh

Daglig leder i Kraftfylka, Olav Hallset, pekte på at kommuner og fylkeskommuner taper store inntekter på regjeringens foreslåtte opplegg. Grunnrenteskatten øker i takt med kraftprisen, mens naturressursskatten som ikke har en prosentsats, men et fast kronebeløp somi kke har vært ineksregulert siden den ble innført i 1997, og dermed i praksis synker i verdi år for år. Derfor mener Kraftfylka at naturressursskatten for det første må prisjusteres så den kommer opp på det faktiske  nivået den hadde ved innføringen, og for det andre at den tas ut av inntektsutjevningssystemet så den tilfaller de kommunenen og fylkeskommunene som faktisk stiller naturverdier og areal til rådighet.