Hør innslaget i NRK radio (fra 1:12:14)

Bakgrunnen er en ny rapport fra Aabø PowerConsulting, som viser at det er en stor mangel på strømforsyning til deler av Vestland. Dette hindrer etablering av ny grønn industri flere steder i regionen.

Kraftfylka mener det er svært uheldig at Statnett har undervurdert kraftforbruket i Vestland fylke. Mangelen på oppgraderinger av nettet, sammen med elektrifisering av sokkelen og nedlegging av Energiverk Mongstad gir en umulig situasjon for næringsaktører i fylket.

Grønn industriutvikling på land må prioriteres. Norsk vannkraft kan foredles til gode industriprodukter, og dersom vi mener alvor med det grønne skiftet må det legges til rette for å ta kraft i bruk.

Aabø har flere funn i sin rapport, men blant de mest interessant er:

  • Revurdering av å stoppe gasskraftverket på Mongstad. Dette skal stenge i november i år, og vil forverre den lokale forsyningssituasjonen. En utsettelse av stengingen vil være et midlertidig tiltak, som kan avhjelpe situasjonen til Statnett får oppgradert nettet.
  • Utsettelse av elektrifisering av Troll B, C og Oseberg. Hvis elektrifisering av sokkelen hindrer grønn næringsetablering på land, bør dette nøye vurderes. Dette er særlig tilfellet dersom man legger strømkabelen ut fra Kollsnes, som sammen med stenging av varmeverket Mongstad gir en alvorlig knapphetssituasjon i området.
  • Statnett har planer om viktige oppgradering, men det monner ikke. Tiltakene må forseres, og med tiltakene som er foreslått i perioden 2020-30 vil situasjonen være den samme som i dag uten ytterligere tiltak, på grunn av forventet forbruksvekst. Det er behov for en ny transmisjonsnettforbindelse, som det vil ta tid å få på plass.

Situasjonen i Vestland er prekær:

  • Slik situasjonen er nå, vil det ikke være mer tilgjengelig kraft for nye aktører i Vestland i årene fremover. Det var ønsker om tilkobling av 700 megawatt til ny industriell virksomhet i bergensområdet høsten 2019. Av disse har virksomheter som ønsker seg til sammen 600 megawatt, fått avslag.
  • Samtidig legges det frem prosjekter med meget stort potensial. Et eksempel er Greenspot Mongstad. Her er det ønske om å etablere 59 selskaper og 2400 arbeidsplasser innen 32 næringer. Blant disse er blant annet selskaper innen fiskeoppdrett, hydrogen- og ammoniakkproduksjon, vindkraft og batterier.
  • Ifølge prosjektbeskrivelsen er 5 megawatt kraft tilgjengelig nå, med en potensiell økning til 9 megawatt fra vindkraft, ifølge planene. Behovet kan nå 68 megawatt i 2025, om aktørene får komme inn på Mongstad. Derfor haster det med å finne løsninger som øker energiproduksjonen og bedrer nettkapasiteten. (Kilde: https://d1cicexhq3kg7t.cloudfront.net/1593434962/greenspot-mongstad-external-presentation-final.pdf)