Kraftfylkas innspill til Energimeldinga

Vi ser at foredling av krafta lokalt kan bidra til klimavennlig produksjon av varer verden trenger. Vi ser at fornybarsatsing kan bidra til nødvendig utbygging og oppgradering av det norske kraftnettet og dermed etterlengtet styrking av forsyningssikkerhet og lavere energitap. Vi ser muligheter. Forutsetningene er at en større andel av verdiene blir værende igjen der ressursene finnes og verdiskapinga skjer. Uten det er det vanskelig å skape lokal aksept for det som faktisk er lokale naturinngrep. Forutsetningen er at forbrukerne i fornybarregionene ikke alene må ta hele regninga for en nasjonal og europeisk satsing. Iveren etter å drive fram strukturendringer kan ikke være et hinder i søking etter løsninger på den utfordringen. Iveren etter å redusere utslipp nasjonalt kan heller ikke legger hindre i veien for at gammel og ny industri kan foredle våre fornybarressurser der de produseres, når dette faktisk reduserer utslipp og energibruk globalt. Mulighetene ser vi komme, utfordringene gjenstår å håndtere.