Denne vil ikke gange de regionene som avstår naturressurser for å framskaffe fornybar kraft i Norge. Forslaget vil enten øke kostnadene til forbrukerne, eller senke utbyttene til eierne, eller medføre en endring av kraftskatteregimet. Gitt utvalgets negative holdning til prinsippene om lokal kompensasjon, selvråde- og beskatningsrett frykter Kraftfylka at en slik gjennomgang vil lede til en omfordeling av kraftverdier fra kommunesektoren til staten. Det er selvsagt uakseptabelt. I det videre arbeid med utformingen av avgiften må derfor kommunesektoren være sterkt representert.

Høringssvaret i sin helhet kan leses her.