Hele webinaret kan ses i opptak her

Les mer om vannforvaltingen

På webinaret fikk vi en introduksjon til bakgrunnen for vannforvaltningsplanene fra Miljødirektoratet og en innføring i konsekvenser for vannkraft fra NVE. Fylkeskommunenes ansvar for vannregionene stammer fra EUs vanndirektiv, og er nedfelt i vannforskriften. Fylkeskommunene leder arbeidet med å koordinere interesser fra statlige organer, kommuner og nærings- og naturvernorganisasjoner. Dette resulterer i en konkret plan for forvaltning av vannressurser, som vedtas i fylkestingene og deretter godkjennes av Klima- og miljødepartementet. Planene kommer opp på fylkestingene i desember i år, og vil deretter vedtas innen 31. mars i departementet.

På seminaret fikk vi presentert noen konkrete prosjekter og problemstillinger i fylkene, samtidig som næringsinteresser fra Energi Norge, kommunene ved LVK og fra naturverninteressene, representert av Sabima. Aktørene mener arbeidet er viktig og at det er store forbedringer fra forrige gang planene ble vedtatt i 2015. Det er likevel noe uenighet mellom næringen og naturvernere om prissetting av naturnverntiltak opp mot den positive effekten av fornybar energi. LVK mener også at det er viktig å se på minstevannføring som et sterkere tiltak, særlig i lys av økt tilsig de senere årene på grunn av mer nedbør.