Kraftfylka anser det som både naturlig og viktig å sikre at sektoren er best mulig organisert, slik at man effektivt kan gjøre de investeringer og tiltak som er nødvendige for å styrke forsyningssikkerheten og ta ut fornybarpotensialet. 

Les svaret her

Likevel mener vi det har vært for stor usikkerhet rundt innføringen av dette kravet. Funksjonelt skille kom som et krav i EUs tredje energimarkedspakke, med en frivillig grense for medlemslandene på inntil 100.000 kunder for å innføre kravet. EUs medlemsland har valgt å bruke denne grensen. I Norge har det i mange år vært diskutert fram og tilbake rundt grensen, og forslagene har variert fra at ingen selskaper til selskaper med mer enn 30.000 kunder skal være unntatt. Det er gode grunner til å sette grensen på både 10.000 og 30.000 kunder. Vi vurderte den tidligere politiske målsetningen om en grense på 30.000 kunder som et kompromiss mellom nøytralitetskrav og unødig byråkratisering i distriktene som kunne fungere. Det viktigste nå er uansett nå at selskapene får et tydelig regelverk og ro til å implementere dette.

Vi må sikre god nøytralitet fra de selskapene som har mye kraftproduksjon i tillegg til nett, som dermed kan tenkes å ville gi fordeler til egen kraftproduksjon. De minste selskapene, som i liten grad driver produksjon og omsetning i konkurranse med andre, har mindre utfordringene med nøytraliteten enn de største. Vi håper derfor på en snarlig avklaring med en fornuftig nedre grense, som sikrer nøytralitet og unødig byråkratisering.