Vårt budskap til utvalget var:

  • Konsesjonskraft er ingen kraftskatt, men en avståelse av kraft. Grunnlaget for konsesjonskraftsystemet bør derfor ikke behandles av dette ekspertutvalget.
  • En mulig gjennomgang som vil gi administrative besparelser, men ikke rokker ved det lovlige grunnlaget, er å se på forenklinger av konsesjonskraftsystemet med prisregimer før og etter 1959.
  • Naturressursskatten må indeksjusteres for perioden 1997-2019 og framover
  • Naturressursskatten må gjøres teknologinøytral, slik at også ny produksjon som vind og småkraft blir berørt.
  • Reduksjon i grunnrentesatsen, siden de siste årenes økning av grunnrentesatsen ikke blir provenynøytral for investeringer, til tross for at selskapsskatten har gått ned.
  • Friinntektsrenten på grunnrenteskatt må økes. På den måten blir det lettere å gjennomføre investeringer for fremtidsrettede oppgraderinger og utvidelser.

Dette er utvalget

Dette er mandatet