Stortingsmeldingen om konsesjonsbehandling av vindkraft på land ble sendt til Stortinget før sommeren. Stortinget åpner 2. oktober, og dermed går startskuddet for behandlingen av meldingen. Kraftfylka var medarrangører i et stort seminar om dette temaet, og hadde ansvaret for et parallellseminar om regional plans rolle i vindkraftsaker. I vårt spor presenterte vi en rekke konkrete forslag til forbedringer av konsesjonssystemet og fikk erfaringer fra regional planlegging fra Nordland og Rogaland fylkeskommuner. 

Blant temaene som ble tatt opp var:

- Forslag til lovendring for å styrke virkningen av regional plan i konsesjonsarbeidet, som innebærer at avvikelse må særskilt begrunnes. 

- Fylkeskommunene gis mulighet til å foreta en prosjektbasert vurdering, i tillegg til de mer sektorovergripende regionale planene. 

- Forslag til prosessinvolvering underveis i konsesjonsbehandlingen, blant annet deltagelse i en regional arbeidsgruppe med statlige aktører og en formell rolle i utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og utredningsprogram.

- Det bør innføres naturressursskatt på vind, alternativt en arealavgift hvor fylkeskommunenes andel er lik som for naturressursskatten.