Rapporten beskriver hvordan fylkeskommunene bedre kan involveres i konsesjonsprosessen. Sammen med rapporten fra Thema har Kraftfylka også sendt over et notat som oppsummerer våre synspunkt på fylkeskommunenes rolle i behandlingen av vindkraftkonsesjoner. Dette er et innspill til Olje- og energidepartementet til den forventede stortingsmeldingen om vindkraft.

Les vårt notat

Les rapporten fra Thema

Våre hovedsynspunkter oppsummert:

-Fylkeskommunene bør involveres så tidlig som mulig, helt fra utvelgelsen av aktuelle regioner.

-Fylkeskommunen bør delta i NVEs arbeidsgruppe for behandling av saker i fylket.

-Regionale planer for vindkraft bør være basert på konkrete forslag til utbygginger i meldingsfasen.

-Naturressursskatten bør gjøres teknologinøytral og indeksreguleres for å sikre like og gode incentiver til vindkraftutbygging.

-Kraftfylka stiller seg til rådighet i forarbeidet med etablering av systemet for regional behandling.