Den kontroversielle norske tilknytningen til EUs energibyrå ACER får flertall i Stortinget, med enkelte tilpasninger. Det ble klart da regjeringspartiene ble enige med Ap og MDG om en flertallsavtale. Den innebærer at Norge implementerer EUs tredje energimarkedspakke, mot at eventuelle fremtidige utenlandskabler eies av Statnett. I tillegg får den uavhengige reguleringsmyndigheten en noe mindre rolle en først foreslått.

Saken har vært svært kontroversiell fordi ACER kan få en større rolle i fremtiden. Lovverket slår fast at den nye norske reguleringsmyndigheten RME skal styres av ACERs avgjørelser via ESA, uten norsk politisk kontroll. ACER tar avgjørelser med flertall, og Norge vil ikke få stemmerett. Kraftfylka har derfor tidligere stilt spørsmålstegn ved  suverenitetsavståelsen i et brev til energi og miljøkomiteen på Stortinget. Det er derfor positivt at det legges inn en del forutsetninger i Stortingets endelige vedtak. Kraftfylka tar forbehold om at avtalen skal vedtas i plenum i Stortinget 22. mars.

Utenlandskabler

Stortinget ber Regjeringen fremme et nytt lovforslag som sikrer at Statnett eier fremtidige kabler. Samtidig skal dette ikke få tilbakevirkende kraft for konsesjonssøknaden til North Connect, et prosjekt som har andre offentlige eiere enn Statnett.

Flertallet på Stortinget viser til at den allerede vedtatte økningen i utvekslingskapasitet vil ha innvirkning på driften av det norske kraftsystemet. Det er derfor nødvendig å høste erfaringer og gjøre grundige analyser før utvekslingskapasiteten økes ytterligere. Dette støtter Kraftfylka.

RME

Når det gjelder den nye uavhengige reguleringsmyndigheten RME, som er underlagt ESA og ikke den norske regjeringen, legges det inn føringer om hva denne myndigheten skal behandle. Flertallet på Stortinget mener RMEs oppgaver bør avgrenses til de som er nødvendige for å sikre disse kjernefunksjonene og oppfylle direktivets minimumskrav, men at det ikke er nødvendig f.eks. å utstyre RME med kompetanse til selv å utarbeide forskrifter ut over det som følger av oppgavene knyttet til forhåndsregulering.

Flertallet mener videre at dette er særlig viktig for at ansvaret knyttet til forsyningssikkerheten og leveringspåliteligheten i kraftsystemet, utvikling av kraftsystemet, utbygging og vedlikehold av overføringsnettet og kraftforsyningsberedskapen, fortsatt tilligger politiske myndigheter og direktorat. At RME har tekniske oppgaver knyttet til oppfølging av den systemansvarlige og enkelte oppgaver knyttet til overvåkning av leveringskvalitet og forsyningssikkerhet, rokker ikke ved dette.

Konkret ber Stortinget om endringer som gjør at Olje- og energidepartementet fortsatt skal ha kontroll og påvirkning på de områder som er knyttet til forsyningssikkerheten og leveringspåliteligheten i kraftsystemet, utvikling av kraftsystemet, utbygging og vedlikehold av overføringsnettet og kraftforsyningsberedskapen. Dette er oppgaver som fortsatt skal tilligge departementet og det underliggende direktorat.

Se innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen