I finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett (RNB) fremgår det at Ap og Sp går inn for å endre grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon. I tillegg har Frp nylig fremmet et representantforslag om det samme. Dermed er det flertall for en endring i beskatningen, noe som Kraftfylka har støttet. Det er nå forventninger om at endringene blir tatt inn i neste års statsbudsjett. Endringene vil sørge for at normalavkastningen blir skjermet bedre enn i dag, mens superprofitten fortsatt blir beskattet.

I følge Energi Norge vil omlegging av skattesystemet for vannkraft vil kunne utløse investeringer for over 20 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk og sysselsette 12 000 årsverk i byggefasen.

Merknadene til partiene er som følger:

Arbeiderpartiet:

I Arbeiderpartiets merknader til RNB heter det at "både kraftselskapene og vertskommunene er enige om at det viktigste hinderet for reinvesteringer i norsk vannkraft er gjeldende innretning på grunnrenteskatten". 

«Stortinget ber regjeringen fastsette friinntekten i grunnrentebeskatningen som summen av en risikofri rente lik statsobligasjonsrente med 10 års løpetid pluss et risikopåslag, slik at normalavkastningen skjermes og den ekstraordinære inntjeningen beskattes.» 

Senterpartiet:

I Senterpartiets merknader heter det at "vannkraften er vår viktigste og mest fleksible energikilde, og utgjør ryggraden i energisystemet vårt. (…) mange vannkraftverk nærmer seg teknisk levealder, og det vil være behov for store investeringer de kommende årene."  

Sp fastslår at det nå er et "klart politisk flertall på Stortinget som har tatt til orde for endring av grunnrentebeskatningen på vannkraftverk for å utløse investeringer i vannkraftverk, og disse medlemmer imøteser at regjeringen gjennom forslag til statsbudsjett for 2021 følger opp dette." 

Fremskrittspartiet:

Fremskrittspartiet fremmet i forrige uke et representantforslag i Stortinget om å få fart på opprusting og modernisering av vannkraften. "Fremskrittspartiet mener at grunnrentebeskatning må bestå, men at den bør ramme såkalt superprofitt som opprinnelig tenkt da denne form for beskatning ble innført. En normal avkastning på investert kapital bør skjermes for grunnrentebeskatning. Dette vil føre til at et betydelig antall prosjekter blir lønnsomme og investeringsbeslutning kan fattes."