Norges vassdrags- og energidirektorat har mottatt brev fra Olje- og energidepartementet 21.12.2023 om pris på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10.04.1959. Ved uenighet om konsesjonskraftprisen for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 har Olje- og energidepartementet fastsatt endelig pris for leveringsåret 2024: For utbyggingskommuner og fylkeskommuner: 12,31 øre/kWh levert kraftstasjon. I tillegg kommer overføringskostnader fra leveringsstedet, som er apparatanlegg for utgående ledninger.

Ved beregningen av konsesjonskraftprisen er det benyttet en kalkulasjonsrente på 5,36 prosent. Departementet har ved beregning av konsesjonskraftprisen for 2024 bedt NVE hente inn oppdaterte skatte- og driftskostnadstall. Skattetallene som ligger til grunn i beregningen av eiendomsskatt for 2023 er fra selskapene som inngår i modellen «mini-vannkraft Norge». Det er sett bort fra kostnader knyttet til naturressursskatt. For øvrige skattearter følger prisfastsettelsen av retningslinjer gitt i departementets brev av 7. april 2003. Driftskostnadene for 2022 er beregnet etter data hentet fra de samme kraftverkene. Drifts- og skattekostnader er indeksjustert til 2024-nivå i henhold til anslag på konsumprisvekst i Nasjonalbudsjettet 2024.