Kraftfylka mener det er riktig å innføre slike tariffer, da man bedre får styrt forbruk i nettet. Gjennom effektprising får forbrukere et incentiv til å redusere forbruket når det er lite kapasitet i nettet. Det vil kunne redusere behovet for nytt strømnett, og er avgjørende for å imøtekomme det økende forbruket som er forventet med storstilt elektrifisering. 

Olje- og energidepartementet offentliggjorde denne forskriftsendringen 11.juni. 

 Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2022. Nettselskapene får en stor grad av frihet til å sette tariffen selv.. Endringen innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får et differensiert fastledd i nettleien etter effekt, slik at kunder med et stort effektbehov vil få et høyere fastledd enn kunder med lavt effektbehov. Hvordan fastleddet skal differensieres er opp til nettselskapene, og kan for eksempel baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode eller kundens sikringsstørrelse. Kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan fortsatt ha et eget effektledd i nettleien som i dag. Det variable energileddet i nettleien kan for alle kunder i distribusjonsnettet ha et påslag når nettet er høyt belastet.