Kraftfylka er positiv til forslag om mer elektrifisering av samfunnet. Det er viktig å bruke den grønne konkurransedyktige norske vannkraften til å øke fornybarandelen innen samferdsel, blant annet gjennom disse tiltakene (fra regjeringen.no): 

- Halde fram med å bruke offentlege innkjøp for å bidra til at nullutsleppsløysingar blir utvikla og tekne i bruk. Dette verkemiddelet er særleg relevant for måla for bybussar og varetransport i byane

-Ta sikte på å innføre krav som sikrar nullutslepp i nye bybussinnkjøp frå 2025. Korleis kravet òg kan gjelde biogass skal utgreiast.

- Ta sikte på å innføre krav som sikrar nullutslepp i offentlege kjøp av personbilar og mindre varebilar frå 2022

- Utgreie krav til nullutslepp i offentlege kjøp av større varebilar, langdistansebussar og lastebilar

- Leggje til rette for rask utbygging av lade- infrastruktur i heile landet gjennom ein kombinasjon av offentlege verkemiddel og marknadsbaserte løysingar for å halde tritt med auken i elektriske transportmiddel

- Stille krav om tilrettelegging for ladeinfrastruktur i nye bygg og bygg det blir gjort større ombyggingar på 

Det blir viktig nå å se på hvordan denne elektrifiseringen skal finansieres. Stortinget må legge føringer for storstilt finansiering slik at kommuner og fylkeskommuner er i stand til å ta det samferdselsløftet som ligger foran oss, uten å blir straffet økonomisk. 

Når det gjelder kraftproduksjon er det lite konkret i denne meldingen. Regjeringen vil komme med en stortingsmelding om verdiskaping fra energiressurser til våren. Der forventer vi flere konkrete forslag til hvordan norsk fornybar energiproduksjon kan bidra til grønn verdiskaping.

Les planen

Se oversikt over tiltakene