Pressemelding fra NVE: 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår i et brev til Olje- og energidepartementet at regelverket endres slik at nye forbrukere kan knyttes til nettet med avtaler om fleksible tilknytninger. Slike avtaler kan være avtaler om utkobling av forbruk, og vil være et alternativ til å investere i nettkapasitet. Dette kan bidra til at nettet utnyttes og utvikles mer effektivt. 

Slik regelverket er i dag skal alle nettselskap legge til rette for å kunne tilknytte nytt forbruk. Når det er nødvendig å investere i nett og kunden er villig til å betale anleggsbidrag, må nettselskapet gjøre nødvendige investeringer for å knytte til kunden.

Nye typer uttakskunder som for eksempel ferger, datasentre og petroleumsinstallasjoner ønsker å knytte seg til strømnettet. Disse kundene ønsker ofte rask avklaring om tilknytning, de har egen reserveløsning og er ofte villige til å bli koblet ut i korte perioder fremfor å betale for nødvendige investeringer i nett.

Dagens regelverk åpner ikke for alternativer til nettinvestering

Dagens regelverk åpner ikke for at det kan inngås avtaler med vilkår om å koble ut forbruket kortvarig som et alternativ til nødvendige investeringer i nettet. RME mener at dersom begge parter er enige bør nettselskap og kunden kunne avtale slike tilknytningsvilkår som alternativ til nettinvestering.

RME foreslår endringer i regelverk

RME har sendt brev til OED hvor vi foreslår at regelverket endres. Ved å endre regelverket for å legge til rette for mer fleksible tilknytninger vil nettet kunne utnyttes og utvikles mer effektivt. RMEs vurdering er at avtaler mellom nettselskap og uttakskunden om utkobling eller reduksjon i forbruket kan bidra til at det i flere tilfeller kan velges kostnadseffektive alternativer til nettinvestering. I tillegg til lavere kostnader kan slike avtaler også bidra til at tilknytning av nytt forbruk i slike tilfeller kan gå raskere.

Les hele brevet til OED her