Kraftfylkas høringssvar kan leses her

Her er hovedpunktene: 

NVE har levert en nasjonal ramme for vindkraft som i stor grad svarer til mandatet og Stortingets forventninger. Det er et solid faktagrunnlag som legges frem, med gode analyser av de fleste påvirkninger vindkraft har på omgivelsene. Selv om det var en del av bestillingen, har det mange steder vært misnøye mot at NVE har utpekt enkeltområder. Noen ønsker ikke å være inkludert i rammen, mens andre vil inn. Det oppfattes blant flere kommuner og fylkeskommuner at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til lokale og regionale vurderinger. Derfor må prosessen videre legge stor vekt på lokal og regional forankring.

Fylkeskommunenes rolle i planlegging av vindkraft må avklares. Selv om staten utpeker enkeltområder, må det veie tungt i konsesjonsbehandlingen dersom fylkestingene kommer til andre områder, basert på en like grundig faglig vurdering. Kommuner og fylkeskommuner må få en langt større rolle tidlig i prosessen, ikke bare med innsigelsene i etterkant. Vi ber departementet se tilbake på Hagen-utvalgets rapport, som foreslo å overføre konsesjonsmyndighet til fylkeskommunene

Folkevalgte organer på regionalt nivå kan gjøre et solid forankringsarbeid blant kommunene. De er nærmere kommunene, samhandler regelmessig med dem, og folkevalgte i fylkeskommunen er tett på kommunepolitikken. Det er også viktig å se på kompensasjonselementet. Lokalbefolkningen må se at de får noe igjen for de investeringer som gjøres i deres dyrebare natur.

Dersom det blir utpekt områder i nasjonal ramme er det viktig med forutsigbarhet for nye søknader om vindkraft utenfor de utpekte områdene. Det må gis klare føringer for hvilke forhold som må ligge til rette for at vindkraftutbygging utenfor de utpekte områdene kan bli aktuelt. Prosjekter som bidrar til at energi fra vindkraft kan brukes lokalt, for eksempel til industrianlegg, datasentre, hydrogenproduksjon eller batterifabrikker må prioriteres, også utenfor områdene fastsatt i rammen Det må også legges opp til at nasjonal ramme kan oppdateres når det foreligger ny informasjon om nettkapasitet eller andre forhold som kan gjøre vindkraft mer aktuelt i et ekskludert område.